مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

توسط گروه مدیران پریمیوم

مطالب آموزشی

مدیریتی

.

.

      ۲۱آیتم مهم در داشتن تیم و کار تیمی

.

      نیما کیمیایی ،تاثیر تفویض اختیار

.

      آموزش داشتن الگو در هرکاری
فروش

.

.

      اسکن مغز موقع خرید

.

      کمپانی اپل چه می کند؟

.

      نکته هایی از زبان بدن
اصول مذاکره

.

.

      مذاکره مثل الاکلنگ است

 

      نیما کیمیایی ،حس خوب در مذاکره

.

      نیما کیمیایی مذاکرات تیتری