مقالات مدیریتی و کارآفرینی

پندگاه: ضعیف، قوی یا باهوش؟!

توسط گروه مدیران پریمیوم گروه مدیران پریمیوم بدون دیدگاه

شما کدام هستید؟

 

انسانهای ضعیف انتقام می گیرند …

انسانهای قوی می بخشند …

انسانهای باهوش نادیده می گیرند …

 

خیلی از اتفاقات اگر نشنیده و نادیده گرفته  شوند، به بهترین شکل حل می شوند ..

 

رؤیا دولتداد

نیما کیمیایی

گروه مشاورین پریمیوم

رهبری و هدایت تیمهای جهانی

توسط گروه مدیران پریمیوم گروه مدیران پریمیوم بدون دیدگاه

رهبری و هدایت تیم های جهانی به معنای رفتار متفاوت

 

محققان اخیراً به این نکته اشاره کرده اند که سازمان های جهانی، بسیار گسترش یافته و در هر کجا مشاهده می شوند.

توسعه ی کسب و کارهای بین المللی در کنار بهبود فناوری های ارتباطی باعث شده اند که ما شاهد

ظهور تیم های جهانی در سازمان ها باشیم. تحقیقات جدید نشان می دهند که رهبری کارامد تیم های جهانی

مستلزم صلاحیت های جدیدی است که فراتر از ویژگی های برتر رهبران تیم های داخلی هستند.

رهبران تیم های جهانی باید دارای دانش کافی نسبت به سبک های رهبری در مناطق جغرافیایی مختلف باشند.

آنها باید نسبت به کلیدهای ارتباطات بین فردی در مناطق مختلف جهان و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی آگاه باشند.

آنها باید نسبت به تفاوت ها در حرفه ها و شغل های مختلف در مناطق جغرافیایی گوناگون، فرهنگ های متفاوت،

مناطق زمانی مختلف و فناوری های گوناگون آگاه باشند.

یک چالش بسیار مهم در این جا بدین شرح است که افراد بسیار متنوع و متفاوتی در تیم های جهانی حضور دارند

و وقتی که انسان ها با افراد متفاوتی در مقایسه با خودشان مواجه می شوند، آنگاه یک سری تعصبات

و نگرش های منفی را نسبت به این افراد متفاوت پیدا می کنند.

این تعصبات و نگرش های منفی ناشی از حفظ عزت نفس فرد، یا حس رقابت بجای مشارکت یا عدم اعتماد می باشند.

برترین مدیران و افراد متخصص در جهان نسبت به این تعصبات و گرایشات فردی خود،

آگاه بوده و می دانند که این گرایشات و تعصبات

در مقابل تفاوت ها و افراد متفاوت نسبت به آنها، ناشی از تکامل انسان در طول تاریخ می باشند.

آنها این توانایی را دارند که این تعصبات و گرایشات را کنترل کنند که به چنین چیزی در روان شناسی سازمانی

تحت عنوان self regulation  یا خود-تنظیمی گفته می شود.

self regulation (خودتنظیمی)

خود تنظیمی برای موفقیت و بهبود تیم ها و سازمان های جهانی، یک امر ضروری است.

خود تنظیمی یک عبارت گسترده است که شامل دامنه ی وسیعی از ویژگی های رفتاری و عاطفی و شناختی می باشد

که به موجب آنها، فرد با سازگاری و انسجام عمل می کند و در مقابل تعصبات ذهنی خود ایستادگی می نماید.

نکته: مهارت های خود تنظیمی افراد در تمام مراحلِ مواجهه با شرایط اجتماعی ناآشنا و متفاوت، ضروری هستند؛

خود تنظیمی برای کنترل نگرش ها و تفاسیر تعصب آمیز افراد در مواجهه با شرایط ناآشنا، ضروری است؛

خودتنظیمی برای هدایت رفتار افراد در تیم های جهانی، ضروری می باشد.

 

نیما کیمیایی

گروه مشاوران پریمیوم

کسب و کارهای دیجیتالی و قدم های موثر در توسعه آن

توسط گروه مدیران پریمیوم گروه مدیران پریمیوم ۱ دیدگاه

با شناخت اشتباهات رایج در بازاریابی دیجیتالی، در توسعه کسب و کارهای دیجیتالی قدم های موثری برداریم

از آن جا که صاحبان کسب و کارهای دیجیتالی، برای توسعه کسب و کار خویش، استراتژی های مختلفی ادامه مطلب