وبینار

وبینار

توسط پناهی

وبینار پریمیوم

تقویم وبینار

تاریخماهروزساعتموضوع وبینار
1396/04/11تیریکشنبه10 الی 12 شبمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/04/18تیریکشنبه10 الی 12 شبمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/05/01مردادیکشنبه10 الی 12 شب13مرحله طلایی رهبری در بازار
1396/05/15مردادیکشنبه10 الی 12 شبزنجیره تعالی سازمان (PEPI)
1396/06/05شهریوریکشنبه10 الی 12 شبمذاکرات تیتری
1396/07/02مهریکشنبه10 الی 12 شبچگونه لذت خرید در مشتری ایجاد کنیم؟
1396/07/16مهریکشنبه10 الی 12 شبپاشنه آشیل مدیران
1396/07/30مهریکشنبه10 الی 12 شبمیانبرهای مذاکرات
1396/08/14آبانیکشنبه10 الی 12 شبزبان بدن برای مدیران
1396/09/12آذریکشنبه10 الی 12 شب4مرحله در مذاکرات حرفه ای
1396/10/03دییکشنبه10 الی 12 شبخلاقیت
اطلاع رسانی خواهد شددییکشنبه10 الی 12 شبپریمیوم
1396/11/08بهمنیکشنبه10 الی 12 شبمذاکرات آسانسوری
1396/11/22بهمنیکشنبه10 الی 12 شبفروش تلفنی
1396/12/06اسفندیکشنبه10 الی 12 شبقدرت بیان و پرزنت
1396/12/20اسفندیکشنبه10 الی 12 شببرندینگ و تبلیغات هدفمند
1397/01/19فروردینیکشنبه10 الی 12 شببرندینگ شخصی
1397/02/02اردیبهشتیکشنبه10 الی 12 شبروش های تصمیم گیری مدیران
1397/02/16اردیبهشتیکشنبه10 الی 12 شبمهندسی بهبود و توسعه فردی
1397/02/30اردیبهشتیکشنبه10 الی 12 شبتفکر استراتژیک و استراتژی
1397/03/06اردیبهشتیکشنبه10 الی 12 شبرهبری در بازاریابی و فروش