مقایسه ویژگی شخصیتی با ارزش در کار و تحلیل و بررسی آن

مقایسه ویژگی شخصیتی با ارزش در کار و تحلیل و بررسی آن

توسط گروه مدیران پریمیوم

ویژگی های شخصیتی در مقابل ارزش های کار:

مقایسه ویژگی های شخصیتی با ارزش های کار

مقایسه نظریه های روان شناختی مبتنی بر قصد کارآفرینی

 

چکیده

این پژوهش، به شناسایی ویژگی هایی که به طور مثبت بر قصد کارآفرینی

تاثیر گذار هستند، می پردازد.

برای این کار، در پژوهش، ویژگی های شخصیتی با ارزش های کار،

باهم مقایسه می شوند.

  • ویژگی های اجتماعی
  • جمعیت شناختی
  • آموزشی

به عنوان متغیرهای کنترل عمل می کنند.

نمونه ما شامل 1210 دانشجوی دانشگاه ملی است. برای آزمون فرضیات،

تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بکار رفته است.

نتایج نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، قصد کارآفرینی را بیشتر از

ارزش های کار تحت تاثیـر قرار می دهد.

مقایسه ویژگی های شخصیتی با ارزش های کار

مقدمه

چندین مدل از سال 1970 تا به امروز  قصد کارآفرینی را توضیح داده اند.

قصد کارآفرینی: کیفیتی است که منجر می شود، یک فرد به دنبال شغلی در

خود اشتغالی و یا ایجاد کسب و کار خود برود.(Fayolle و LINAN 2014)

این نمودها در این مطالعه توضیح می دهد که:

قصد کارآفرینی به ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی، آموزشی، یا روانی باز می گردد.

متغیرهای اجتماعی و جمعیتی و آموزشی در مدل ما به عنوان متغیرهای کنترل ظاهر می شوند.

عوامل روانی ارزش کار (1992) چارچوب صفات شخصیتی  شوارتز هستند

که متشکل از دو گروه از متغیرهای تحت مقایسه می باشند.

محققان تاکنون این دو نظریه را ترکیب نموده اند که نشان می دهد این دو گروه از متغیرها چارچوبی را

برای قصد کارآفرینی ارائه می کنند. ترکیب این دو نظریه، وظیفه اصلی این مطالعه است.

تحقیق انجام شده توسط Rokeach (1973) و بعدها توسط شوارتز به شدت مطالعه

ارزش های جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  • شوارتز (1992) یک مدل اندازه گیری ارزشی را ارائه می کند که ارزش ها را

به عنوان اصول راهنما در زندگی فردی به تصویر می کشد.

این مدل فرض می کند که یک ساختار با دو بعد و چهار مقدار وجود دارد:

از یک سو، پذیرش تغییر در مقابل حفاظت،

و از سوی دیگر، پیشرفت شخصی در مقابل ارتقا شخصی.

یک سر این طیف شامل پذیرا بودن تغییر توسط ارزش هاست که شامل

دسته های خود مدیریت و تحریک است.

در مقابل در انتهای طیف ارزش های دیگر حفاظت نهفته است، که شامل

مقوله انطباق، سنت، و ایمنی می شود.

بعد دوم متشکل از ارزش های پیشرفت شخصی است، که شامل

دسته دستاورد و اقتدار می باشد.

در پایان در مقابل این طیــــف ارزش ارتقا شخصی وجــــود دارد، که شامل

دسته عامیـــــــت و خیرخواهـــی می باشد.

(Arciniega و گونزالس،2000)

جهان گرایی اشاره دارد به:

  • تفاهم
  • مدارا
  • حفاظت از رفاه مردم

مقایسه ویژگی های شخصیتی با ارزش های کار

به طور مشابه، خیرخواهی بر روی سلامت دیگران از طریق تعاملات روزانه با افراد متمرکز است.

انطباق: نیاز فرد برای تغییر نگرش، نظرات، و یا رفتار برای  مطابقت با دیگران است.

در حالی  که،

سنت: مستلزم احترام، تعهد، و پذیرش عادات فرهنگی و مذهبی و ایده هاست.

ایمنی: اشاره به هماهنگی اجتماعی و ثبات در ارتباط با دیگران و یا با خود دارد.

مدیریت فردی: اشاره به انتخاب مستقل، اقدامات و تفکر مستقل و به معنی

تعیین اهداف روشــــن برای برنامه ریزی اقدامات و دستیابی به اهداف است.

تحریک: اشاره به پاسخ به نوآوری و چالش ها، دارد.

در حالی که،

پیروزی: به موفقیت شخصی اشاره دارد؛ یک  فرد با توجه به غالب و استانداردهای  اجتماعی

ممکن است  نشان  ده که بلند پرواز و شایسته است.

در نهایت،

اقتدار: اشاره به وضعیت اجتماعی، اعتبار، و کنترل و تسلط بر مردم و منابع دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *