آرشیو کارگاه ها

آرشیو کارگاه ها

توسط گروه مدیران پریمیوم

تاریخمحلموضوع کارگاه
97/04/31تهران ماهان مدیریت عملکرد فروش
97/04/29یزد مدیران پریمیوم
97/04/27تهران یک و یک مدیریت فروش و زبان بدن
97/04/25تهران یک و یک مدیریت فروش و زبان بدن
97/04/22بندرعباس مدیران پریمیوم
97/04/21بندرعباس مدیران پریمیوم
97/04/20تهران یک و یک مدیریت فروش و زبان بدن
97/04/19تهران مدیران پریمیوم
97/04/16تهران یک و یک تیم ورک و PEPI و ماهان مذاکرات هیپنوتیزمی
97/04/15کرمانمدیران پریمیوم
97/04/14کرمان زبان بدن
97/04/13تهران یک و یک تیم ورک و PEPI
97/04/11تهران یک و یک تیم ورک و PEPI
97/04/08یزد مدیران پریمیوم
97/04/07یزد 44+1 تکنیک مذاکره
97/04/06گرگان مدیریت بازاریابی و اصول و فنون مذاکره
97/03/24تهران سن ایچ اصول و فنون مذاکره
97/03/23تهران سن ایچ اصول و فنون مذاکره
97/03/22تهران مدیران پریمیوم
97/03/13تهران ماهان
97/03/11بندرعباس مدیران پریمیوم
97/03/10بندرعباس مدیران پریمیوم
97/03/06تهران ماهان
97/03/04کرمان مدیران پریمیوم
97/03/03تهران نگین خودرو
97/03/01تهران مدیران پریمیوم
97/02/30تهران مذاکرات هیپنوتیزمی
97/02/24انزلی مذاکرات هیپنوتیزمی
97/02/21یزد مدیران پریمیوم
97/02/14بندرعباس مدیران پریمیوم
97/02/13بندرعباس مدیران پریمیوم
97/02/11تهران مدیران پریمیوم
97/01/31کرمان مدیران پریمیوم
97/01/24یزد مدیران پریمیوم
97/01/23یزد تیم ورک
97/01/21تهران مدیران پریمیوم
97/01/21تهران مدیران پریمیوم
97/01/17بندرعباس مدیران پریمیوم
97/01/16بندرعباس مدیران پریمیوم
96/12/25بیرجند زبان بدن
96/12/24بندرعباس مدیران پریمیوم
96/12/23یزد team work
96/12/18بندرعباس مدیران پریمیوم
96/12/16تهران PEPI
96/12/13مشهد تکنیک های طلایی فروش
96/12/11یزد مدیران پریمیوم
96/12/10تهران Kitchen tech
96/12/08تهران مدیران پریمیوم
96/12/04کرمان مدیران پریمیوم
96/11/27بندرعباس مدیران پریمیوم
96/11/26بندرعباس مدیران پریمیوم
96/11/20یزد مدیران پریمیوم
96/11/17سیرجان مذاکرات آسانسوری
96/11/15ارومیه VIP مذاکره
96/11/10تهران مدیران پریمیوم
96/11/06کرمان مدیران پریمیوم
96/11/05تهران PEPI
96/10/21تهران مهندسی فروش
96/10/20کرمان مدیران پریمیوم
96/10/19سیرجان مذاکرات تیتری
96/10/15یزد مدیران پریمیوم
96/10/12تهران مدیران پریمیوم
96/10/08بندرعباس مدیران پریمیوم
96/10/07بندرعباس مدیران پریمیوم
96/09/29گرگان چرخ مذاکرات
96/09/26کاشان متقاعدسازی و مذاکرات هیپنوتیزمی
96/09/24بندرعباس مدیریت کسب و کار به روش پریمیوم
96/09/23بندرعباس مدیران پریمیوم
96/09/17یزد مذاکرات هیپنوتیزمی
96/09/13کاشان میانبرهای مذاکرات
96/09/11مشهد زنجیره تعالی سازمانPEPI
96/08/30مشهد مهندسی فروش در اقتصاد سرد
96/08/26بندرعباس مدیران پریمیوم
96/08/25بندرعباس مدیران پریمیوم
96/08/24سیرجان زبان بدن
96/08/16تهران مدیران پریمیوم
96/08/15یزد پریمیوم
96/08/12کرمان مدیران پریمیوم
96/08/03گرگان پریمیوم
96/07/29مشهد چرخ مذاکرات
96/07/28بندرعباس مدیران پریمیوم
96/07/27بندرعباس مدیران پریمیوم
96/07/26سیرجان 4مرحله اصلی مذاکره
96/07/21کرمان مدیران پریمیوم
96/07/15مشهد زبان بدن
96/07/14تهران زبان بدن
96/07/13تهران 4مرحله اصلی مذاکره
96/07/11تهران مدیران پریمیوم
96/07/05کاشان برندینگ شخصی
96/06/31بندرعباس مدیران پریمیوم
96/06/30بندرعباس مدیران پریمیوم
96/06/28تهران مدیران پریمیوم
96/06/22کاشان زنجیره موفقیت سازمان
96/06/21تهرانزبان بدن
96/06/20تهرانزبان بدن
96/06/18جاده200060 تکنیک مذاکره
96/06/17جاده200060 تکنیک مذاکره
96/06/15کرمانمدیران پریمیوم
96/06/14تهرانمدیران پریمیوم
96/06/12مشهدمشاوران پریمیوم
96/06/11بیرجندمذاکرات هیپنوتیزمی و تیتری
96/06/04یزدمهندسی فروش
96/05/29مشهدمشاوران پریمیوم
96/05/28تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
96/05/27بندرعباسمدیران پریمیوم 3
96/05/16تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
96/05/12بیرجند 4 مرحله تخصصی مذاکرات
96/05/11مشهدمشاوران پریمیوم
96/05/09تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
96/05/03تهرانمدیران پریمیوم پایتخت
96/05/02تهرانمذاکرات تیتری
96/04/29یزدزبان بدن و مذاکرات تیتری
96/04/26تهرانمذاکرات تیتری
96/04/25مشهدمشاوران پریمیوم
96/04/22بندرعباسمدیران پریمیوم 3
96/04/19تهرانمذاکرات تیتری
96/04/17بیرجند4مرحله مذاکرات تخصصی
96/04/13تهرانمدیران پریمیوم
96/04/12تهرانمذاکرات تیتری
96/03/18بندرعباسمدیران پریمیوم 3
96/03/11تهرانمدیران پریمیوم
96/03/09گرگانرهبری بازاریابی و فروش
96/03/03یزدطراحی استراتژیک و سیستم های نوین مدیریتی
96/02/29بندرعباسمدیران پریمیوم 3
96/02/28بندرعباسمدیران پریمیوم 2
96/02/26گرگانمهندسی فروش
96/02/24زنجانتکنیک های طلایی فروش
96/02/22میبد یزدتکنیک های سخنوری
96/02/13گرگانتفکر استراتژیک
96/02/12گرگانپرزنتیشن و مذاکرات هیپنوتیزمی
96/02/08تهرانتهران
96/02/04تهرانزنجیره موفقیت سازمانی
96/01/30کرمانمهندسی فروش
96/01/25بندرعباسمدیران پریمیوم 3 با موضوع مذاکره
96/01/24بندرعباسمدیران پریمیوم 2 با موضوع سخنوری
95/12/13میبد یزدسخنوران
95/12/10مشهدسخنوران پریمیوم