جدیدترین سمینارها

جدیدترین سمینارها

توسط گروه مدیران پریمیوم

سمینارها

 • 24، تیر 1397
 • بانک صادرات
 • 7 ستاره موفقیت
 • 23 ، تیر ۱۳۹7
 •  شرکت فراز
 • 13مرحله طلایی رهبری در بازار
 • 17، تیر۱۳۹7
 • داتیس
 • مذاکرات هیپنوتیزمی
 • 2، خرداد ۱۳۹7
 • باراکا
 • بازاریابی و فروش هیپنوتیزمی

کارگاه ها

 • 20، تیر۱۳۹7
 • یک و یک
 • مدیریت فروش و زبان بدن
 • 19، تیر ۱۳۹7
 • تهران
 • مدیران پریمیوم
 • 16، تیر۱۳۹7
 • یک و یک و ماهان
 •  تیم ورک و PEPI و ماهان مذاکرات هیپنوتیزمی
 • 15 ، تیر ۱۳۹7
 • روشنگران راه زندگی
 • مدیران پریمیوم