سمینارها و کارگاه ها

سمینارها و کارگاه ها

توسط گروه مدیران پریمیوم

سمینارها کارگاه ها و مشاوره های سازمانی برگزار شده سال 1398

محل موضوع تاریخ ردیف
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 17/01/98 1
دفتر تهران مشاوره شخصی 18/01/98 2
شیراز Premium day 19/01/98 3
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 20/01/98 4
اصفهان کارگاه مدیران پریمیوم 1 21/01/98 5
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم2 22/01/98 6
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم3 23/01/98 7
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 24/01/98 8
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 1 ویژن تیک 25/01/98 9
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 1 ویژن تیک 26/01/98 10
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 27/01/98 11
گرگان کارگاه مدیران پریمیوم1 28/01/98 12
یزد کارگاه مدیران پریمیوم3 29/01/98 13
یزد کارگاه مدیران پریمیوم2 30/01/98 14
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 01/02/98 15
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 04/02/98 16
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم5 05/02/98 17
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم6 06/02/98 18
کیش تور آموزشی مدیران 11/02/98 19
کیش تور آموزشی مدیران 12/02/98 20
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 17/02/98 21
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 18/02/98 22
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم2 19/02/98 23
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم3 20/02/98 24
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 24/02/98 25
گرگان کارگاه مدیران پریمیوم1 25/02/98 26
گرگان Premium day 26/02/98 27
گرگان سمینار نگرش مثبت 27/02/98 28
دفتر تهران مشاوره شخصی 29/02/98 29
گرگان کارگاه مذاکره 31/02/98 30
تهران کارگاه تکنیک های فروش ماهان 01/03/98 31
یزد کارگاه مدیران پریمیوم3 02/03/98 32
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 06/03/98 33
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 1 ویژن تیک 07/03/98 34
تهران کارگاه تکنیک های فروش ماهان 08/03/98 35
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم6 09/03/98 36
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم7 10/03/98 37
ابر سنگ آمل مشاوره سازمانی 11/03/98 38
دفتر تهران وبینار 20 اکسیر موفقیت در کسب و کار 12/03/98 39
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 13/03/98 40
حنانه اصفهان مشاوره سازمانی 18/03/98 41
دفتر تهران وبینار 20 اکسیر موفقیت در کسب و کار 19/03/98 42
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 21/03/098 43
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 22/03/98 44
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 23/03/98 45
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 24/03/98 46
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 25/03/98 47
دفتر تهران وبینار20 اکسیر موفقیت درکسب وکار و مشاوره شخصی 26/03/98 48
گرگان کارگاه مدیران پریمیوم1 29/03/98 49
یزد کارگاه مدیران پریمیوم3 30/03/98 50
یزد کارگاه مدیران پریمیوم2 31/03/98 51
رفسنجان سمینار اصول حرفه ای مذاکرات در کسب و کار 04/04/98 52
تهران کارگاه ارتباطات کلامی و غیر کلامی ماهان 05/04/98 53
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم6 06/04/98 54
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم7 07/04/98 55
دفتر تهران وبینار20 اکسیر موفقیت درکسب وکار 09/04/98 56
کرمانشاه سمینار هفت زیر ساخت رهبران موفق 10/04/98 57
گرگان کارگاه مدیران پریمیوم1 12/04/98 58
باکو تور آموزشی – تفریحی 13/04/98 59
باکو تور آموزشی – تفریحی 14/04/98 60
باکو تور آموزشی – تفریحی 15/04/98 61
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 2 ویژن تیک 17/04/98 62
کردان کارگاه پریمیوم پلاس 18/04/98 63
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 19/04/98 64
تهران کارگاه ارتباطات کلامی و غیر کلامی ماهان 30/04/98 65
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 31/04/98 66
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 01/05/98 67
ابر سنگ آمل مشاوره سازمانی 02/05/98 68
ابر سنگ آمل مشاوره سازمانی 03/05/98 69
کرمانشاه کارگاه مذاکره 05/05/98 70
یزد کارگاه مدیران پریمیوم3 10/05/98 71
یزد کارگاه مدیران پریمیوم2 11/05/98 72
یزد کارگاه مدیران پریمیوم4 12/05/98 73
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 14/05/98 74
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 16/05/98 75
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم6 17/05/98 76
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم7 18/05/98 77
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 22/05/98 78
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم2 24/05/98 79
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم3 25/05/98 80
بابلسر گردهمایی حامیان سنگ 26/05/98 81
تهران کارگاه پریمیوم پلاس 27/05/98 82
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 2 ویژن تیک 28/05/98 83
سدروس مشهد مشاوره سازمانی 30/05/98 84
الماس کویر مشهد مشاوره سازمانی 31/05/98 85
اصفهان کارگاه مدیران پریمیوم 1 02/06/98 86
باکو تور آموزشی – تفریحی 07/06/98 87
باکو تور آموزشی – تفریحی 08/06/98 88
باکو تور آموزشی – تفریحی 09/06/98 89
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 2 ویژن تیک 11/06/98 90
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 12/06/98 91
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 13/06/98 92
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم6 14/06/98 93
بندر عباس کارگاه مدیران پریمیوم7 15/06/98 94
تهران کارگاه ارتباطات کلامی و غیر کلامی ماهان 17/06/98 95
تهران کارگاه ارتباطات کلامی و غیر کلامی ماهان 24/06/98 96
تهران کارگاه پریمیوم پلاس 25/06/98 97
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 26/06/98 98
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم2 28/06/98 99
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم3 29/06/98 100
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 30/06/98 101
ابر سنگ آمل مشاوره سازمانی 31/06/98 102
ابر سنگ آمل مشاوره سازمانی 01/07/98 103
ساری گردهمایی بزرگ حامیان صنعت خامه قنادی 01/07/98 104
شیراز سمینار پرزنت دوره 2 مدیران پریمیوم 02/07/98 105
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم 1 03/07/98 106
یزد کارگاه مدیران پریمیوم3 04/07/98 107
یزد کارگاه مدیران پریمیوم2 05/07/98 108
یزد کارگاه مدیران پریمیوم4 06/07/98 109
دفتر تهران مشاوره شخصی 07/07/98 110
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 09/07/98 111
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 10/07/98 112
کردان کارگاه مدیران پریمیوم 2 ویژن تیک 16/07/98 113
اصفهان کارگاه مدیران پریمیوم 1 17/07/98 114
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم2 18/07/98 115
کرمان کارگاه مدیران پریمیوم3 19/07/98 116
الماس کویر کرمان مشاوره سازمانی 20/07/98 117
تهران کارگاه مدیران پریمیوم2 23/07/98 118
رامسر کارگاه پریمیوم پلاس 24/07/98 119
تهران سمینار جشن 6 سالگی ویژن تیک 29/07/98 120
شیراز کارگاه مدیران پریمیوم2 30/07/98 121
تهران سمینار 100 رستوران برتر سال 98 01/08/98 122
سمینارهای نیما کیمیایی

سمینارهای برگزار شده سال 1395

سمینارهای برگزار شده سال 1396

سمینارهای برگزار شده سال 1397

کارگاه ها