دوره حضوری

دوره حضوری

توسط پناهی

دوره های حضوری گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم

تقویم دوره مدیران پریمیوم

جلسهتاریخروزساعت
11396/04/13سه شنبه15 الی 22
21396/05/03سه شنبه15 الی 22
31396/06/14سه شنبه15 الی 22
41396/06/28سه شنبه15 الی 22
51396/07/11سه شنبه15 الی 22
61396/08/16سه شنبه15 الی 22
71396/09/14سه شنبه15 الی 22
81396/10/12سه شنبه15 الی 22
91396/11/10سه شنبه15 الی 22
101396/12/08سه شنبه15 الی 22
111397/01/21سه شنبه15 الی 22
121397/02/11سه شنبه15 الی 22
131397/03/01سه شنبه15 الی 22
141397/03/22سه شنبه15 الی 22
151397/04/05سه شنبه15 الی 22
161397/04/19سه شنبه15 الی 22