تقویم پریمیوم

تقویم پریمیوم

توسط پناهی

تقویم پریمیوم

تاریخنوع برنامهمحل برگزاریموضوع
1396/02/18مشاوره و آموزشکیش
1396/02/19آموزشتهرانDNA مذاکره کنندگان
1396/02/20سمینارتهرانزنجیره موفقیت سازمان ها بر اساس نگرش PEPI
1396/02/21سمینارتهراناصول و فنون مذاکره با رویکرد بازاریابی و افزایش فروش
1396/02/22کارگاه آموزشیمیبد یزدپرزنت آسانسوری
1396/02/23مشاوره شخصیتهران
1396/02/24کارگاه آموزشیزنجانتکنیک های طلایی فروش
1396/02/25آموزشتهرانDNA مذاکره کنندگان
1396/02/26کارگاه آموزشیگرگانتکنیک های طلایی فروش
1396/02/27مشاوره شخصیکرج
1396/02/28کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم 2
1396/02/29کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم 3
1396/02/30مشاوره شخصیتهران
1396/02/31مشاوره شخصیتهران
1396/03/01کارگاه آموزشیتهرانDNA مذاکره کنندگان
1396/03/02سمینارکیشمدیریت حرفه ای خدمات هتلداری بر اساس نگرش پریمیوم
1396/03/03کارگاه آموزشییزدطراحی استراتژیک و سیستم های نوین مدیریتی
1396/03/04کارگاه آموزشیتهرانمهندسی فروش و بازاریابی + زبان بدن
1396/03/06مشاوره شخصیتهران
1396/03/07مشاوره شخصیتهران
1396/03/08مشاوره شخصیتهران
1396/03/09کارگاه آموزشیگرگانرهبری در بازاریابی و فروش
1396/03/10مشاوره سازمانیتهران
1396/03/11کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/03/12مشاوره سازمانیتهران
1396/03/16مشاوره کیش
1396/03/17مشاوره کیش
1396/03/18کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم 3
1396/04/03جلسه مشاوره و معارفهتهران
1396/04/04مشاورهکیش
1396/04/05مشاورهکیش
1396/04/06مشاورهکیش
1396/04/07مشاورهکیش
1396/04/08مشاوره خصوصیتهران
1396/04/10مشاوره خصوصیتهران
1396/04/11وبینارتهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/04/12مشاوره شخصی و کارگاه آموزشی ماهانتهرانمذاکرات تیتری
1396/04/13کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/04/14مشاوره خصوصیتهران
1396/04/16سمیناربیرجندمهندسی بهبود
و توسعه فردی
1396/04/17کارگاه آموزشیبیرجند4مرحله مذاکرات تخصصی
1396/04/18وبینارتهرانمهندسی بهبود و توسعه فردی
1396/04/19کارگاه آموزشیتهرانمذاکرات تیتری
1396/04/20مشاوره شخصیتهران
1396/04/21سمینارسیرجانبازاریابی و فروش هیپنوتیزمی
1396/04/22کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم 3
1396/04/23سمیناربندرعباسفنون و اصول مدیریت مذاکرات
1396/04/24مشاوره شخصیتهران
1396/04/25کارگاه آموزشیمشهدمشاوران پریمیوم
1396/04/26کارگاه آموزشیتهرانمذاکرات تیتری
1396/04/27سمیناراصفهاناصول مذاکرات هیپنوتیزمی
1396/04/28مشاوره شخصیتهران
1396/04/29کارگاه آموزشییزدزبان بدن و مذاکرات تیتری
1396/04/30سمینارمیبدمهندسی فروش
1396/04/31سمینارتهرانچشم انداز کسب و کار بانوان کارآفرین
1396/05/01وبینارتهران13 مرحله طلایی رهبری در بازار
1396/05/02مشاوره شخصی و کارگاه آموزشیتهرانمذاکرات تیتری
1396/05/03کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم پایتخت
1396/05/04سمینارقمفروش داغ در اقتصاد سرد
1396/05/05مشاوره شخصییزد
1396/05/06سمیناریزدمهندسی فروش
1396/05/07سمیتئاترکیشمدیریت هتلداری
1396/05/08مشاوره شخصیتهران
1396/05/09مشاوره شخصی و کارگاه آموزشی تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/05/10مشاوره شخصی تهران
1396/05/11کارگاه آموزشی مشهدمشاوران پریمیوم
1396/05/12کارگاه آموزشی بیرجند4 مرحله تخصصی مذاکرات
1396/05/13مشاوره شخصی تهران
1396/05/14مشاوره شخصیتهران
1396/05/15وبینار تهرانpepi
1396/05/16مشاوره شخصی و کارگاه آموزشی تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/05/17سمینار قمهمایش تخصصی صنعت گردشگری
1396/05/27کارگاه آموزشی بندرعباسمدیران پریمیوم 3
1396/05/28کارگاه آموزشی تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/05/29کارگاه آموزشی مشهدمشاوران پریمیوم
1396/05/30سمیناررشتافتتاحیه نمایندگی ماهان
1396/05/31سمینار شیرازبازاریابی و فروش
1396/06/01مشاوره شخصیتهران
1396/06/02مشاوره سازمانیتهران
1396/06/03سمینار کیشبرندهای برتر
1396/06/04کارگاه آموزشییزدمهندسی فروش
1396/06/05وبینارتهرانمذاکرات تیتری
1396/06/06سمینارقممهندسی فروش
1396/06/07سمینار تهرانبرندینگ شخصی
1396/06/08سمینار اصفهانمهندسی فروش
1396/06/09مشاوره شخصیتهران
1396/06/10مشاوره شخصیتهران
1396/06/11کارگاه آموزشیبیرجندمذاکرات هیپنوتیزمی و تیتری
1396/06/12کارگاه آموزشیمشهدمشاوران پریمیوم
1396/06/13کارگاه آموزشیتهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/06/14کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/06/15کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1396/06/16مشاوره شخصیتهران
1396/06/17کارگاه آموزشیجاده 200060 تکنیک مذاکره
1396/06/18کارگاه آموزشیکارگاه آموزشی60 تکنیک مذاکره
1396/06/19مشاوره شخصیتهران
1396/06/20کارگاه آموزشیتهرانزبان بدن
1396/06/21کارگاه آموزشیتهرانزبان بدن
1396/06/22کارگاه آموزشیکاشانزنجیره موفقیت سازمان
1396/06/23سمینارتهرانمهندسی فروش
1396/06/24سمیناراصفهان13 مرحله طلایی رهبری در بازار
1396/06/25مشاوره شخصیتهران
1396/06/26سمینارنیشابورراز بقای مدیران در اقتصاد سرد
1396/06/27مشاوره شخصیتهران
1396/06/28کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/06/29مشاوره شخصیتهران
1396/06/30کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/06/31کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/07/01مشاوره شخصیتهران
1396/07/02وبینارتهرانچگونه لذت خرید در مشتری ایجاد کنیم؟
1396/07/03مشاوره شخصیتهران
1396/07/04سمینارتهراناولویت های مشتری در خرید
1396/07/05کارگاه آموزشیکاشانبرندینگ شخصی
1396/07/06مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/07مشاوره سازمانیکیشمهرگان
1396/07/08مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/09مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/10مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/11کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/07/12مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/13کارگاه آموزشیتهراناصول و فنون مذاکره
1396/07/14کارگاه آموزشیتهراناصول و فنون مذاکره
1396/07/15مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/16وبینارتهرانپاشنه آشیل مدیران
1396/07/17مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/18مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/07/19کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1396/07/20مشاوره سازمانیمشاوره سازمانیکانون ایران نوین
1396/07/22مشاوره سازمانیمشاوره سازمانیکانون ایران نوین
1396/07/23مشاوره سازمانیمشاوره سازمانیکانون ایران نوین
1396/07/24مشاوره سازمانیمشاوره سازمانیکانون ایران نوین
1396/07/25مشاوره سازمانیمشاوره سازمانیکانون ایران نوین
1396/07/26کارگاه آموزشیسیرجان4مرحله اصلی مذاکرات
1396/07/27کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/07/28کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/07/29کارگاه آموزشیمشهدزبان بدن
1396/07/30وبینارتهرانمیانبرهای مذاکرات
1396/08/01مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/02مشاوره شخصیتهران
1396/08/03کارگاه آموزشیگرگانپریمیوم
1396/08/04مشاوره شخصیکرج
1396/08/06مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/07مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/08مشاوره شخصیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/09مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/10مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/12کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1396/08/13مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/14وبینارتهرانزبان بدن
1396/08/15کارگاه آموزشییزدپاشنه آشیل مدیران
1396/08/16کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/08/17مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/18مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/20مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/21مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/22مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/23مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/08/24کارگاه آموزشیسیرجانزبان بدن
1396/08/25کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/08/26کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/08/29سمینارمشهدمذاکرات تجاری و فروش
1396/08/30کارگاه آموزشیمشهدمذاکرات
1396/09/01مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/02مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/03سمیناریزد13مرحله طلایی رهبری در بازار
1396/09/04مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/05مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/06مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/07مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/08مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/09مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/10سمینارگرگانمذاکره و فروش
1396/09/11کارگاه آموزشیمشهدPEPI
1396/09/12وبینارتهران4مرحله طلایی در مذاکرات
1396/09/13سمینارتهرانPEPI
1396/09/14مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/15مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/16مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/17کارگاه آموزشییزدمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/09/18مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/19مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/20مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/21کارگاه آموزشیتهرانتعالی سازمانی
1396/09/22مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/23کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/09/24کارگاه آموزشیبندرعباسمدیریت کسب و کار
1396/09/25مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/26مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/27مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/28مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/09/29کارگاه آموزشیگرگانچرخ مذاکرات
1396/09/30مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/02مشاوره آکادمی جوانانتهرانکانون ایران نوین
1396/10/03وبینارتهرانخلاقیت
1396/10/04سمیناررشتمذاکرات هیپنوتیزمی
1396/10/05مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/06مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/07کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/10/08کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/10/09مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/10مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/11مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/12کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/10/13مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/14سمینارارومیهمذاکره و ارتباط موثر
1396/10/15کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1396/10/16مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/17سمینارتهرانپریمیوم
1396/10/18مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/19کارگاه آموزشیسیرجانمذاکرات تیتری
1396/10/20مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/10/21کارگاه آموزشیتهرانمهندسی فروش
1396/10/22مشاوره سازمانیکیشمجموعه مرزالس
1396/11/05کارگاه آموزشیتهرانPEPI
1396/11/06کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1396/11/08وبینارتهرانمذاکرات آسانسوری
1396/11/09مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/10کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/11/11سمیناربندرعباس7ستاره موفقیت
1396/11/12مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/13مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/14مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/15کارکاه آموزشیارومیهVIP مذاکره
1396/11/16مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/17کارکاه آموزشیسیرجانمذاکرات آسانسوری
1396/11/18مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/19مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/20کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1396/11/21مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/22مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/23مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/24مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/25مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/11/26کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/11/27کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/11/30سمینارتهران7ستاره موفقیت
1396/12/01مشاوره سازمانیتهرانکانون ایران نوین
1396/12/02سمینارتهرانرستوران های محبوب
1396/12/04کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1396/12/05مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1396/12/06مهمان سمینارتهرانMR.taster
1396/12/07وبینارتهرانفن بیان و پرزنت حرفه ای
1396/12/08کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1396/12/09مشاوره آکادمی جوانانتهراندفتر پریمیوم
1396/12/10کارگاه آموزشیتهرانkitchen tech
1396/12/11کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1396/12/13کارگاه آموزشیمشهدتکنیک های طلایی فروش
1396/12/14مشاوره شخصیمشهدکانون یکتا
1396/12/15سمینار و مشاوره سازمانیتهراناجلاس نشان عالی مدیران و مزون دانشمند
1396/12/16کارگاه آموزشیتهرانPEPI
1396/12/17کنگرهتهرانمشتری مداری
1396/12/18کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/12/19مشاوره سازمانی و وبینارتهراندفتر پریمیوم
1396/12/20همایششیرازگردهمایی رستوران هفت خوان
1396/12/21سمینارقمپریمیوم
1396/12/22مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1396/12/23کارگاه آموزشییزدTeam work
1396/12/24کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1396/12/25کارگاه آموزشیبیرجندمذاکره
1396/12/26مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1396/12/27تهیه مدیااصفهاندانش پژوهان
1396/12/28مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1397/01/15مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/01/16کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/01/17کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/01/18مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/01/19مشاوره شخصی و وبینارتهراندفتر پریمیوم
1397/01/20مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/01/21مشاوره شخصی و کارگاه آموزشیتهراندفتر پریمیوم
1397/01/22مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/01/23 کارگاه آموزشییزدبازرگانی هدایتی
1397/01/24 کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1397/01/26 مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/01/28 مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/01/29 مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/01/30 سمینارتهرانپریمیوم
1397/01/31 کارگاه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1397/02/02مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/02/03مشاوره سازمانیتهرانتجسم
1397/02/04مشاوره شخصیتهرانپریمیوم
1397/02/05مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/02/06مشاوره شخصییزددانش ادراک
1397/02/07سمینارمیبددانش ادراک
1397/02/09مشاوره سازمانی و وبینارتهرانکولاک
1397/02/10سمینارتهرانعصر قلم
1397/02/11کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1397/02/13کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/02/14کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/02/15مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1397/02/16مشاوره سازمانیتهرانکولاک و نیسان
1397/02/18سمینارکرمانروشنگران
1397/02/19مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/02/20مشاوره سازمانیتهرانورتاج
1397/02/21کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1397/02/22مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/02/23مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/02/24کارگاه آموزشیرشتکارآفرین جوان
1397/02/25سمینارآملدوست خوب
1397/02/26مشاوره شخصییزددانش ادراک
1397/02/27کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/02/28کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/02/29مشاوره سازمانیتهرانافزار تراش آریا
1397/02/30کارگاه آموزشی و وبینارتهراندومینوی بازاریابی
1397/02/31مشاوره سازمانی تهرانکولاک
1397/03/01کارگاه آموزشی تهرانمدیران پریمیوم
1397/03/02سمینار تهرانباراکا
1397/03/03کارگاه آموزشی تهراننگین خودرو
1397/03/04کارگاه آموزشی کرمانمدیران پریمیوم
1397/03/05مشاوره سازمانی تهرانکولاک
1397/03/06کارگاه آموزشیتهرانماهان
1397/03/08مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/03/09مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/03/10کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/03/11کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/03/12مشاوره سازمانیتهرانکولاک
1397/03/13کارگاه آموزشی و مشاوره شخصی تهرانماهان و دفتر پریمیوم
1397/03/19مشاوره شخصی تهراندفتر پریمیوم
1397/03/20مشاوره شخصی تهراندفتر پریمیوم
1397/03/22کارگاه آموزشی تهرانمدیران پریمیوم
1397/03/23کارگاه آموزشی تهرانسن ایچ
1397/03/24کارگاه آموزشی تهرانسن ایچ
1397/04/02مشاوره سازمانی تهرانکولاک
1397/04/06کارگاه آموزشی گرگاندوست خوب
1397/04/07کارگاه آموزشی یزددانش ادراک
1397/04/08کارگاه آموزشی یزدمدیران پریمیوم
1397/04/09مشاوره شخصی تهراندفتر پریمیوم
1397/04/10مشاوره سازمانی و وبینار تهرانآوا
1397/04/11کارگاه آموزشی تهرانیک و یک
1397/04/13کارگاه آموزشی تهرانیک و یک
1397/04/14کارگاه آموزشی کرمانزبان بدن
1397/04/15کارگاه آموزشی کرمانمدیران پریمیوم
1397/04/16کارگاه آموزشی تهرانیک و یک و ماهان
1397/04/17سمینار تهرانداتیس
1397/04/18مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/04/19کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1397/04/20کارگاه آموزشیتهرانیک و یک
1397/04/21کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/04/22کارگاه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/04/23سمینارتهرانشرکت فراز
1397/04/24سمینار و وبینارتهرانبانک صادرات
1397/04/25کارگاه آموزشیتهرانیک و یک
1397/04/26مشاوره شخصیمشهدسدروس
1397/04/27کارگاه آموزشیتهرانیک و یک
1397/04/29کارگاه آموزشییزدمدیران پریمیوم
1397/04/31کارگاه آموزشی و مشاوره شخصی و وبینارتهرانماهان و دفتر پریمیوم
1397/05/01کارگاه آموزشیتهرانیک و یک
1397/05/02کارگاه آموزشیتهرانمدیران پریمیوم
1397/05/03مشاوره شخصیتهراندفتر پریمیوم
1397/05/04سمینارتهرانبادران-PEPI
1397/05/06مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/05/07کارگاه آموزشیتهرانماهان-مدیریت فروش
1397/05/08وبینارتهرانجلسه دوم هنرجنگ
1397/05/09مشاوره سازمانی،کارگاه آموزشیتهرانسازمان برند ایران،ماهان-مدیریت فروش
1397/05/10کارگاه آموزشیشاهرودشرکت پارسانا-13 مرحله طلایی رهبری بازار
1397/05/11سمیناراصفهانفروش و بازاریابی هیپنوتیزمی
1397/05/12کارگاه آموزشییزدکارگاه هیپنوتیزمی-پرزنت مدیران پریمیوم2
1397/05/14سمینار-کارگاه آموزشی-وبینارتهرانهفت ستاره موفقیت در بانک صادرات-مدیریت عملکرد فروش ماهان
1397/05/15جلسه مشاوره-وبینارتهرانیک و یک-هولدینگ مد و زیبایی-هنرجنگ
1397/05/16سمیناراصفهاناتاق بازرگانی هفت ستاره موفقیت
1397/05/18جلسه آموزشیکرمانمدیران پریمیوم
1397/05/20جلسه مشاورهمشهدسدروس
1397/05/21وبینارتهرانمذاکرات تیتری
1397/05/22وبینارتهرانهنر جنگ
1397/05/23جلسه آموزشیتهرانجلسه پانزدهم مدیران پریمیوم
1397/05/24مشاوره سازمانیقشم.
1397/05/25جلسه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم5
1397/05/26جلسه آموزشیبندرعباسمدیران پریمیوم4
1397/05/27سمینارتهرانکانون گستر درحوزه سلامت و زیبایی
1397/05/28جلسه مشاورهمشهدسدروس
1397/05/29جلسه مشاورهمشهدسدروس
1397/06/02جلسه نهم مدیران پریمیومیزدمدیران پریمیوم
1397/06/05کارگاه مذاکره هیپنوتیزمیاهوازکارگاه
1397/06/06سمینار هفت ستاره موفقیت ماهانرشتسمینار
1397/06/08سمینار کرمانسمینار
1397/06/09جلسه مدیران پریمیومکرمانمدیران پریمیوم
1397/06/10جلسه مشاورهمشهدسدروس
1397/06/13کارگاه آموزشی پازل موفقیتیزدکارگاه
1397/06/16سمینار مدیران سرآمد خانه کیفیتتهرانسمینار
1397/06/17جلسه اول آموزش آقای پیمان و جلسه مشاوره آقای برازندهتهرانجلسه آموزش و مشاوره
1397/06/18جلسه دوم کارگاه آموزشی پازل موفقیتیزدکارگاه
1397/06/19کارگاه 4ساعته شرکت آتیه ساز دماونددماوندکارگاه
1397/06/20کارگاه دومینوی بازاریابی شرکت برهاناصفهانکارگاه
1397/06/22جلسه مدیران پریمیوم 5 با موضوع هنرجنگبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/06/23جلسه آخر مدیران پریمیوم 4 با موضوع مذاکرات سیاهبندرعباسمدیران پریمیوم
1397/06/24جلسه دوم آموزش آقای پیمانتهرانجلسه آموزشی
1397/06/27کارگاه مهندسی فروش در اقتصاد سردسمنانکارگاه آموزشی
1397/06/30جلسه مدیران پریمیومیزدمدیران پریمیوم
1397/06/31جلسه مشاورهمشهدسدروس
1397/07/01وبینار با موضوع خود رهبری ۲۲ الی ۲۴تهرانپریمیوم
1397/07/02سمینار ماهان با موضوع سخنوری رهبری ۱۵ الی۲۱ و جلسه دوم وبینار ترفندهای مذاکره ۲۲ الی ۲۴تهرانماهان و پریمیوم
1397/07/03مشاوره سازمانییزدمشاوره
1397/07/08پرزنت مجدد گلوبال مارکتینگ و جلسه سوم وبینار ترفندهای مذاکرهتهرانماهان - پریمیوم
1397/07/09مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/07/10مشاوره سازمانیمشهدسدروس
1397/07/11مشاوره آقای برازنده و سه جلسه مشاوره دیگرتهراندفتر پریمیوم
1397/07/12کارگاه هیپنوتیزمیکرمانکارگاه
1397/07/13جلسه مدیران پریمیوم با موضوع فن بیان و پرزنت موفقکرمانمدیران پریمیوم
1397/07/14وبینار بازاریابی جهانیتهراندفتر پریمیوم
1397/07/15جلسه چهارم وبینار ترفندهای مذاکرهتهراندفتر پریمیوم
1397/07/16سمینار در سالن همایشهاتهرانسالن همایشها
1397/07/17جلسه مدیران پریمیوم مرکز با موضوع هنر جنگکیشمدیران پریمیوم
1397/07/18جلسه مدیران پریمیوم مرکز با موضوع هنر جنگکیشمدیران پریمیوم
1397/08/20جلسه مشاوره شخصی در دفتر ساعت ۱۳، جلسه آخر کارگاه ماهان با موضوع ارتباطات کلامی و غیر کلامی ساعت ۱۷ و جلسه با آقای نیکنام ساعت ۲۲تهرانمشاوره - کارگاه -جلسه
1397/08/21جلسه با تیم کارآفرینی ماهان ساعت ۱۵تهرانجلسه
1397/08/22جلسه آخر مدیران پریمیوم تهرانتهرانمديران پريميوم
1397/08/23جلسه اول کارگاه روژین دارو با موضوع چهار مرحله اصلی مذاکرهتهرانروژين دارو
1397/08/24سمینار مدیریت بحران بندر عباسسمينار
1397/08/25کارگاه مدیران پریمیوم ۵ بندر عباسکارگاه
1397/08/26دوره آموزشی تور کیش جلسه اولکيشدوره آموزش
1397/08/27دوره آموزشی تور کیش جلسه دومکيشدوره آموزش
1397/08/28جلسه دوم کارگاه روژین دارو با موضوع زبان بدنتهرانکارگاه
1397/08/29سمینار شرکت کولاکتهرانسمينار
1397/08/30جلسه با آقای برازندهتهرانجلسه مشاوره
1397/09/01مدیران پریمیوم مرکز یزديزدمدیران پریمیوم
1397/09/02کارگاه آموزشی هیپنوتیزمیشیرازکارگاه
در این جدول می توانید از برنامه های گروه مشاورین کسب و کار پریمیوم مطلع شوید.