آرشیو سمینارها

آرشیو سمینارها

توسط گروه مدیران پریمیوم

تاریخمحلموضوع سمینار
97/04/24تهرانبانک صادرات هفت ستاره موفقیت
97/04/23تهرانشرکت فراز
97/04/17تهرانداتیس، بازاریابی و فروش هیپنوتیزمی
97/03/02تهرانباراکا، بازاریابی و فروش هیپنوتیزمی
97/02/18کرمانهفت ستاره موفقیت
97/02/10تهرانهفت ستاره موفقیت
97/02/07یزدهفت ستاره موفقیت
97/01/30تهرانشرکت فراز
96/12/21قمPEPI
96/12/20شیرازهمایش رستوران هفت خوان
96/12/17تهرانکنگره
96/12/15تهراناجلاس نشان عالی مدیران
96/12/06تهرانمهمان Mr.taster
96/12/02تهرانرستوران های محبوب
96/11/30تهران7ستاره موفقیت
96/11/11بندرعباس7ستاره موفقیت
96/10/17تهرانپریمیوم
96/10/14ارومیهمذاکره
96/10/10تهرانبرندینگ
96/10/04رشتمذاکره و مهارت های ارتباطی
96/09/13تهرانزنجیره تعالی سازمانPEPI
96/09/10گرگان13 مرحله طلایی رهبری در بازار
96/09/03یزدرهبری بازار
96/08/29مشهدمذاکرات تجاری و فروش
96/07/04تهراناولویت های مشتری در خرید
96/06/30بندرعباسمذاکره
96/06/26نیشابورراز بقای مدیران در اقتصاد سرد
96/06/24اصفهان13 مرحله طلایی رهبری در بازار
96/06/23تهران مهندسی فروش
96/06/08اصفهانمهندسی فروش
96/06/07تهرانبرندینگ شخصی
96/06/06قممهندسی فروش در اقتصاد سرد
96/06/03کیشبرندهای برتر
96/05/30رشتافتتاحیه نمایندگی ماهان
96/05/17قمهمایش تخصصی صنعت گردشگری
96/05/07کیشسمیتئاتر مدیریت هتلداری
96/05/06یزدمهندسی فروش
96/05/04قمفروش داغ در اقتصاد سرد
96/04/31تهرانچشم انداز کسب و کار بانوان کارآفرین
96/04/30میبدمهندسی فروش
96/04/27اصفهاناصول مذاکرات هیپنوتیزمی
96/04/23بندرعباسفنون و اصول مدیریت مذاکرات
96/04/21سیرجانبازاریابی و فروش هیپنوتیزمی
96/04/16بیرجندمهندسی بهبود و توسعه فردی
96/03/02کیشسمیتئاتر مدیریت حرفه ای، خدمات در هتلداری
96/02/20تهرانزنجیره موفقیت در سازمان ها (PEPI)
96/02/15بیرجنداسرار کارآفرینان بزرگ
96/02/07تهرانزنجیره موفقیت سازمان
96/02/06اصفهانمذاکرات هیپنوتیزمی
95/12/17تهرانتعالی سازمان بر اساس PEPI
95/12/08میبد یزداستراتژی های مذاکره و زبان بدن
95/12/07مشهد13 مرحله طلایی رهبری بازار
95/12/03تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی
95/11/25زنجانتکنیک های حرفه ای فروش و جذب مشتری
95/11/21بندرعباسپاشنه آشیل مدیران
95/11/17تهرانپریمیوم
95/11/15تهرانمذاکرات هیپنوتیزمی